Bolnišnična obravnava

V primeru neuspešne ambulantne obravnave ali drugih pridruženih motenj (npr. samomorilnost), se lahko odločite za zdravljenje v bolnišnicah. Proces zdravljenja se glede na posamezno ustanovo nekoliko razlikuje.

Center za zdravljenje odvisnih od alkohola
Klinični oddelek za mentalno zdravje
Psihiatrična klinika Ljubljana
Poljanski nasip 58
1110 Ljubljana
Tel.: (01) 300 34 50

Bolniki, ki se želijo zdraviti zaradi odvisnosti od alkohola ali drugih snovi, ki vplivajo na duševnost in bolniki z odvisniškimi oblikami vedenja (patološko hazardiranje, zapravljanje in prenajedanje) ter njihovi svojci, se lahko na obravnavo naročijo na omenjeni telefonski številki. Zdravljenje se prične s pregledom pri psihiatru, ki opravi osnovni diagnostični in motivacijski postopek. Sledi usmeritev v ambulantno ali bolnišnično zdravljenje. Pogoji za vključitev v ambulantno zdravljenje so vsaj trimesečna abstinenca v domačem okolju, redni kontrolni pregledi, zaposlenost, oziroma materialna neodvisnost od drugih oseb, telesno in duševno zdravje, ki je potrebno za redno in aktivno sodelovanje v procesu zdravljenja in študij priporočene literature o odvisnosti.

Ambulantno zdravljenje poteka v skupinah, ki se sestajajo enkrat tedensko in traja od enega do treh let. Bolnišnično zdravljenje traja približno tri mesece, prve tri do šest tednov v celodnevni, drugi del zdravljenja pa v dnevni oskrbi. Bolniki v dnevni oskrbi v bolnišnico prihajajo od doma in samo ob delavnikih. V času celodnevne oskrbe načeloma nimajo možnosti izhodov, lahko pa se na skupini dogovorijo o izrednih izhodih in v tem primeru tudi za spremljevalce. Svojci hospitalno zdravljenih bolnikov se vključujejo v poseben program ob ponedeljkih. Program je sestavljen iz skupinske terapije in predavanj ter pogovora o odvisnosti in zdravljenju. Po zaključku zdravljenja v ambulantni skupini ali po bolnišničnem zdravljenju, se bolniki usmerijo v klube ali druge skupine za medsebojno pomoč. Priporočena skupna doba zdravljenja je tri do pet let.

Oddelek za zdravljenje odvisnosti
Psihiatrična bolnišnica Idrija
Pot sv. Antona 49
5280 Idrija
Tel.: (05) 37 73 611

Kandidati za zdravljenje naj se obrnejo na oddelčni psihiatrinji Erznožnik-Lazar Anko, dr. med. ali Milič Janjo, dr. med., na omenjeno telefonsko številko. Sicer bolnika sprejme v sprejemni ambulanti dežurni zdravnik, od koder je sprejet na oddelek. Bolnišnično zdravljenje traja praviloma tri mesece. Ob prihodu v motivacijsko skupino vsi bolniki sklenejo terapevtski dogovor. Po štirih do šestih tednih in uspešno opravljenih terapevtskih nalogah, se lahko bolniki odločijo za dnevno zdravljenje ali zaključitev zdravljenja in vključitev v KZA. Ker obravnavajo na oddelku tudi psihiatrične zaplete alkoholizma, so bolniki, ki so v procesu zdravljenja odvisnosti od alkohola, vključeni v nadzor in opazovanje bolnikov v abstinenčni krizi in deliriju ali bolnikov z drugimi zapleti odvisnosti od alkohola, ki zahtevajo stalen nadzor in pomoč. Poleg tega je na oddelku organizirana ambulantna dejavnost, kjer se opravi diagnostični in motivacijski postopek pred zdravljenjem, kjer poteka skupinska terapevtska obravnava s sestanki enkrat tedensko in obravnava bolnikov z drugimi pridruženimi psihičnimi motnjami po zaključku zdravljenja odvisnosti.

Psihiatrična bolnišnica Begunje
Begunje 55
4275 Begunje na Gorenjskem
Tel.: (04) 53 33 315

Kandidati za zdravljenje se lahko naročijo po telefonu na pregled v alkohološki ambulanti. Tukaj se pogovorijo s psihiatrom, ki zbere potrebne izvide, ugotovi, za kakšne težave (bolezni) gre in temu sledi dogovor glede oblike pomoči. V primeru odločitve za zdravljenje so bolniki preko te ambulante sprejeti na oddelek, v nujnih primerih (npr. alkoholni bledež, samomorilnost in hude abstinenčne težave) pa so lahko sprejeti tudi preko dežurne službe. Na Oddelku za zdravljenje odvisnih od alkohola se zdravijo bolniki, odvisni od alkohola, bolniki, odvisni od snovi, ki vplivajo na duševnost, kot so npr. pomirjevala, sredstva proti bolečinam ipd., in njihovi svojci. Zdravljenje traja približno tri mesece. Sprva poteka v pripravljalni skupini približno štiri tedne. Tukaj se zdravljenci seznanijo z delom v skupini in pridobijo za sodelovanje partnerja, drugega ustreznega svojca ali prijatelja. Oba se skušata seznaniti z boleznijo odvisnosti in z njenimi posledicami. Svojci sodelujejo v programu zdravljenja ob ponedeljkih dopoldne. Po končanem programu v tej skupini gre bolnik prvič čez vikend domov. V nadaljevalni skupini naredita s svojcem podroben načrt dela, tako npr. glede izboljšanja partnerskih in družinskih odnosov, spreminjanja neučinkovitega mišljenja in vedenjskih vzorcev, preživljanja prostega časa in iskanja vzrokov za nastanek odvisnosti in situacij z visoko stopnjo tveganja za recidiv. Zdravljenje v nadaljevalni skupini traja približno 8 tednov in sicer 6 tednov v bolnici ter 2-3 tedne v »dnevni bolnici«. V času dnevne oskrbe se zdravljenec ponovno vključi v domače okolje, obišče KZA in delovno organizacijo, če je potrebno išče zaposlitev in se privaja na trezno življenje. Ima pa še vedno možnost reševati morebitne probleme in stiske v skupini, na katero prihaja vsak dan ali trikrat tedensko. Po zaključku zdravljenja s svojcem nadaljujeta rehabilitacijo v KZA v svojem kraju, v AA, po potrebi pa tudi individualno v alkohološki ambulanti. V bolnici se sestajata tudi dve skupini vsakih 14 dni in dve skupini enkrat mesečno.

Psihiatrična bolnišnica Vojnik
Celjska cesta 37
3212 Vojnik
Tel.: (03) 57 72 311

Kandidati za zdravljenje so praviloma sprejeti na zdravljenje odvisnosti iz psihiatrične ambulante upoštevaje čakalno listo. Na pregled se lahko naročijo na omenjeni telefonski številki. Zdravljenje poteka kot celodnevna oskrba in je razdeljeno na pripravljalni in intenzivni del. Po odpustu se pacienti javljajo na redne individualne ali skupinske preglede, rehabilitacijo nadaljujejo v KZA ali v skupinah AA.

Zdravljenje poteka v skladu z načeli, ki jih je predlagala delovna skupina psihiatričnega kolegija Slovenije.

Oddelek za bolezni odvisnosti
Psihiatrična bolnišnica Ormož
Ptujska cesta 33
2270 Ormož
Tel.: (02) 74 01 011

Kandidati za zdravljenje odvisnosti so sprejeti na oddelek po predhodni naročitvi. Na oddelku traja zdravljenje najmanj tri mesece z možnostjo podaljšanja zdravljenja glede na posameznikove potrebe in sposobnosti. Svojci se v program vključujejo ob ponedeljkih dopoldne. Zdravljenje poteka v celodnevni oskrbi z rednimi izhodi čez vikend. Na prvi izhod lahko gredo zdravljenci po izpolnitvi določenih pogojev programa zdravljenja (vsaj en teden morajo biti v bolnišnici, opraviti morajo terapevtski dogovor). Vsi zdravljenci in njihovi svojci opravljajo določen program zdravljenja, že v teku samega bolnišničnega zdravljenja pa se vključijo v klub zdravljenja alkoholikov, ki ga po odpustu iz bolnišnice obiskujejo pet ali več let. Še eno leto po odpustu so zdravljenci skupaj s svojci vključeni v redno ambulantno obravnavo – na kontrole prihajajo enkrat mesečno. Na oddelku se lahko zdravljenci vključijo še v druge oblike zdravljenja – dispanzersko, ambulantno, zdravljenje v dnevni oskrbi, pozneje pa tudi v skupino za preprečevanje recidiva.

Dispanzer za alkoholike oz. Alkohološka ambulanta
Odsek za zdravljenje alkoholizma in psihoterapijo
Oddelek za psihiatrijo, Univerzitetni klinični Center Maribor
Ob železnici 30
2000 Maribor
Tel.: (02) 321 11 33

Kandidati za zdravljenje se lahko naročijo po telefonu za pregled v Dispanzerju za alkoholike. Na pregled morajo priti trezni in s svojcem, ki bo sodeloval pri zdravljenju. Če se odločijo za zdravljenje odvisnosti od alkohola in če izpolnjujejo predpisane pogoje, so lahko sprejeti na Odsek za zdravljenje alkoholizma in psihoterapijo – če je prostor takoj, sicer pa čakajo na vrsto po čakalni listi. V tem času so vodeni ambulantno v alkohološki ambulanti in pri svojem zdravniku, tako da v tem času praviloma že vzpostavijo začetno abstinenco.

Ko so sprejeti na Odsek, se začno zdraviti po celodnevnem programu. Ta sestoji iz psihoterapije in vrste drugih terapevtskih dejavnosti, ki so vse del kompleksne zdravstveno-socialno-psihološke metode alkohološkega zdravljenja. To bolnišnično zdravljenje se deli na dva dela: začetni in nadaljevalni. Vsi zdravljenci se po prihodu na Odsek najprej vključijo v skupino za začetni (pripravljalno teoretični) del zdravljenja, ki traja praviloma do šest tednov.

Prve tri tedne zdravljenci-začetniki še nimajo terapevtskih izhodov ob koncu tedna in morajo pred tem še izpolniti določene začetne pogoje v procesu zdravljenja. V tem času poteka zdravljenje ev. odtegnitvenih znakov, zdravljenci se soočajo s stopnjo in problematiko v povezavi s svojo odvisnostjo, skratka trezni ocenijo svoje stanje in potrebo po zdravljenju. Hkrati si v tem času tudi pridobijo za sodelovanje najožjega svojca in tudi ta se teoretično seznani z osnovami alkohološkega zdravljenja.

Ko zdravljenec zaključi program pripravljalno – teoretične skupine, lahko nadaljuje alkohološko zdravljenje na dva načina:

  • ali preide naprej v skupino za nadaljnje bolnišnično zdravljenje (ta program traja dva do tri mesece in ga imenujemo tudi »intenzivno« alkohološko zdravljenje),
  • ali pa zdravljenje skupaj s svojcem nadaljuje v eni od dispanzerskih skupin. To pomeni, da je odpuščen iz bolnišnice in obiskuje dispanzersko alkohološko terapevtsko skupino po dve uri enkrat tedensko. Program v dispanzerski terapevtski skupini je enak kot v bolnišnični, le da je manj strnjen in zato traja najmanj dve leti.

Vsi zdravljenci, ki končajo program zdravljenja, bodisi na bolnišnični ali dispanzerski način, pa s tem izpolnijo pogoje za vključitev v Klub zdravljenih alkoholikov. Tudi v Klub se vključita oba, zdravljenec in svojec. Zdravljenec si mora poiskati Klub že pred koncem bolnišničnega ali dispanzerskega zdravljenja in se pred koncem tudi udeležiti nekaj terapevtskih sestankov izbranega Kluba. Predstavnika Kluba, terapevt in eden od članov, pa prideta tudi v njegovo terapevtsko skupino, ko se zdravljenec ob zaključku, nekako “zrelostno” še končno predstavi, tako da je vnaprej vzpostavljena dovoljšnja povezava med njim in novo, klubsko skupino.